Czym jest kurs walutowy? Czym się różni deprecjacja od dewaluacji pieniądza?

Lip 5

Czym jest kurs walutowy? Czym się różni deprecjacja od dewaluacji pieniądza?

Kurs walutowy stanowi cenę waluty innego kraju określona w walucie krajowej. Inaczej mówiąc, będzie to wskazanie, jak wiele jednostek waluty krajowej należy wydać, aby kupić jednostkę waluty innego kraju. 

DEWALUACJA – Przeprowadzona z inicjatywy władz monetarnych (obniżka kursu waluty konkretnego państwa, w stosunku do kursów innych walut. Jej celem będzie zwiększenie konkurencyjności lokalnych producentów, gdyż czyni ona ich produkty tańszymi w innych krajach. Efekty dewaluacji będą krótkotrwałe, gdyż wpływają na podniesienie inflacji (droższe stają się towary z importu). Do tego dewaluacja zrobiona w jednym państwie, skłania pozostałe kraje, które są istotnymi partnerami handlowymi, do przeprowadzenia dewaluacji w celu uchronienia prywatnych rynków.

DEPRECJACJA- Będzie to zjawisko obniżenia się siły nabywczej waluty. Na rynku krajowym deprecjacja przejawia się zmniejszeniem ilości towarów a także usług, które jesteśmy w stanie nabyć za określoną kwotę. Zazwyczaj jest ona efektem wysokiej inflacji. Na rynku zagranicznym w warunkach płynnego kursu walutowego deprecjacja skutkuje obniżeniem wartości konkretnej waluty w stosunku do pozostałych walut. Zjawiskiem przeciwstawnym do deprecjacji jest aprecjacja pieniądza.

APRECJACJA – wzrost wartości towaru albo uslugi. Termin używany głównie w odniesieniu do wzrostu ceny waluty krajowej do waluty innego kraju w systemie płynnych kursów walut (będzie on on normowany poprzez rynek). Oznacza wzrost siły nabywczej danego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych[1]. Aprecjacja pieniądza jest przeważnie efektem deflacji. W układzie stałego kursu walutowego przyrost ceny waluty lokalnej określa się rewaluacją.Dobrym skutkiem aprecjacji jest wzrost siły nabywczej jednostki walutowej lokalnej, spadek wydatków obsługi zadłużenia zagranicznego oraz osłabienie presji inflacyjnej poprzez spadek ofert cenowych dóbr zagranicznych. Złe skutki aprecjacji to pogorszenie cenowej konkurencyjności eksportu a także podniesienie kosztów realizacji prac w stosunku do kosztów pracy w innych krajach.Zjawiskiem przeciwnym do aprecjacji jest deprecjacja.